Emma Brown
Share post:

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình; dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng.

Quyết định được ký ngày 1/10/2019, theo số 2839-QĐ-UBND. Cụ thể quyết định bạn có thể xem tại file dưới đây.