Emma Brown
Share post:

Gia đình tôi có mảnh đất ghi trong Giấy chứng nhận là đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tôi muốn chuyển sang đất nông nghiệp khác để chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xin hỏi, mảnh đất của gia đình tôi có đủ điều kiện đăng ký biến động đất đai không và có căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện không?

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất
Ông Nguyễn Văn Đông (Hà Nội)…

Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp vấn đề này như sau:

Tại Điều 14 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 14. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất

Nhà nước xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 21 Luật Đất đai 2013 quy định Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai.

Tại Điều 45 Luật Đất đai 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018 / QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch) quy định:

1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất:

a) Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:

a) Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

b) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013:

Điều 52. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, nuôi trồng thủy sản dưới dạng ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác thuộc nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng công cộng có mục đích thương mại, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2015 / TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định số 44 / 2014 / NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 33/2017 / TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01 / 2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) quy định:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng phải đăng ký biến động bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, bao gồm: Đất xây dựng nhà kính và các loại nhà khác vào mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và thử nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì việc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Vì vậy, đề nghị ông Đông liên hệ với UBND quận, huyện nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cụ thể.

Theo Cafeland

Đánh giá: