Huyện Dầu Tiếng

Quy hoạch huyện Dầu Tiếng - Bình Dương

Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình; dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất vào...