Emma Brown
Share post:

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang chủ động tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tăng cường quản lý, sử dụng đất công

Trước việc quản lý, sử dụng quỹ đất công tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn lõng lẽo, các khu đất công không được đo đạc, cắm mốc để quản lý, bị lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất trái quy định. Vì vậy, để công tác quản lý quỹ đất công đi vào nề nếp, mang tính chiều sâu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thiết lập công tác quản lý quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1921 ngày 14/6/2016 về việc cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, Quyết định số 37 ngày 30/9/2016 và Quyết định số 23 ngày 25/9/2017 ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh. Các Văn bản chỉ đạo này của UBND tỉnh đã nêu cụ thể các quy định, cũng như hướng dẫn cách thức thiết lập, quản lý nhằm đưa quỹ đất đi vào nề nếp, đảm bảo sử dụng đúng quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tại Quyết định số 692 ngày 19/3/2018. Đây là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai và là cơ sở để tăng cường, nâng cao công tác quản lý quỹ đất. Văn bản này của UBND tỉnh cũng đã tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc quản lý, sử dụng đất công, đưa công tác quản lý đi vào nề nếp hơn, không còn tình trạng buông lỏng trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương còn đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính lập thủ tục thuê đất; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đến nay, các tổ chức dịch vụ công thuộc Sở TN&MT cũng đã nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức; từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ công về lĩnh vực đất đai.

Siết chặt việc phân lô, bán nền trái phép

Trong quá trình phát triển công nghiệp, tình hình người dân nhập cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua đã tăng rất nhanh. Do đó, nhu cầu về đất ở, nhà ở ngày càng nhiều. Lợi dụng tình hình trên, một số đối tượng đã thực hiện việc tự mở đường đi để phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp và đất ở để tách thành các mảnh đất nhỏ không đủ điều kiện tách thửa, không đảm bảo về hệ thống cơ sở hạ tầng,… và chuyển nhượng lại cho người dân có nhu cầu. Người dân sau khi nhận chuyển nhượng tiếp tục xây dựng nhà ở trái phép và đưa vào sử dụng.

Để xử lý và chấm dứt tình trạng nêu trên, ngày 28/6/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 2697 về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở TN&MT Bình Dương hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các bước xử lý các khu phân lô, bán nền trái phép diễn ra trước ngày 10/01/2014 và chỉ đạo UBND cấp huyện xử lý đối với các khu phân lô diễn ra sau ngày 10/01/2014. Trên cở đó, Sở TN&MT đã có Công văn số 3628 ngày 29/8/2017 hướng dẫn cụ thể xử lý các vấn đề liên quan đến việc trên.

Năm 2017, Sở TN&MT Bình Dương đã thành lập Đoàn thanh tra đột xuất đối với 11 khu đất có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn 06 huyện, thị, thành phố. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý việc phân lô, bán nền trái quy định và kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Đến ngày 13/4/2018, UBND tỉnh Bình Dương còn ban hành Công văn 1542 tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện sớm xử lý các vấn đề liên quan đến các khu – điểm nhà ở tự phát trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1412 triển khai thực hiện kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở TN&MT khẩn trương phối hợp, tham mưu đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 25 ngày 27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định thay thế nhằm tiếp tục đưa công tác tách thửa đi vào nề nếp và ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền trá​i quy định…

Xử lý ngay việc chậm đưa đất vào sử dụng

Để tăng cường kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật đất đai và theo chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Công văn số 3686 ngày 24/10/2014 chỉ đạo việc rà soát, công khai trên Trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai; Công văn số 1164 ngày 22/3/2018 chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng.

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có Công văn số 09 chỉ đạo xử lý, công khai trên Trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật về đất đai, Theo đó, giao Sở TN&MT Bình Dương chủ trì cùng các Sở, ban, ngành có liên quan lập Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử lý và thực hiện đăng tin trên Cổng thông tin điện tử; đồng thời, báo cáo về Bộ TN&MT theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở TN&MT đã đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, đột xuất để xử lý theo đúng quy định.

Riêng trong năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã tổ chức 108 đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật liên quan tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 11 dự án vi phạm với tổng diện tích trên 285 ha; UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng đối với 11 dự án trên, với số tiền phải nộp cho thời gian gia hạn vào ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2018 là trên 1.091 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cơ quan quản lý Nhà nước đã kịp thời phát hiện và xử lý ngay đối với các tổ chức sử dụng đất có hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai như: không sử dụng đất trong thời gian dài gây lãng phí tài nguyên đất, không lập thủ tục về đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Qua đó, Cơ quan Nhà nước cũng đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức sử dụng đất, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đẩy mạnh cải cách thủ thủ tục hành chính về đất đai, phục vụ cho người sử dụng đất
Sở TN&MT Bình Dương cũng đẩy mạnh cải cách thủ thủ tục hành chính về đất đai, phục vụ cho người sử dụng đất

Từng bước hiện đại hóa hành chính về đất đai

Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2013 – 2018 và sản phẩm của Dự án đã được đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng. Mục tiêu của Dự án là xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu của công tác nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Dự án còn đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác lưu trữ, thu thập, cập nhật, cung cấp và khai thác thông tin tài nguyên và môi trường; tích hợp toàn bộ cơ sở dữ liệu bản đồ, các thông tin thuộc tính của ngành TN&MT trong một cơ sở dữ liệu thống nhất về cơ sở toán học, định dạng dữ liệu, cấu trúc, font tiếng Việt, phân lớp thông tin… Sản phẩm của Dự án là cơ sở dữ liệu nền của hệ thống GIS chung toàn tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Dự án còn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cập nhật Atlas điện tử tỉnh; trang bị phần mềm áp giá đất bồi thường, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giám sát quá trình áp giá bồi thường, tránh sai sót; kết nối phần mềm VILIS của ngành TN&MT Bình Dương vào phần mềm quản lý hành chính một cửa hiện đại cấp huyện để giảm bớt thủ tục, thời gian giải quyết thủ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, phục vụ cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Qua kết quả thực hiện công tác trong thời gian qua, Sở TN&MT Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương đánh giá là một trong những Sở, ngành của tỉnh Bình Dương thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác quản lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có công tác quản lý đất đai. Hiện nay, Sở TN&MT Bình Dương đang tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương” để hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định…

Hoàn thành 02 nội dung quan trọng về đất đai

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận). Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định.

Đặc biệt, kết quả công tác cấp giấy chứng nhận, tính lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đạt tỷ lệ trên 99% tương ứng diện tích trên 243.227 ha, làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai của tỉnh Bình Dương ngày càng chặt chẽ, thuận tiện hơn, đồng thời tạo nền tảng cho công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa, quản lý đất đai theo phương pháp công nghệ số, tiến tới hội nhập với trình độ khoa học tiên tiến của các nước phát triển.

Đánh giá: