Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn 02 thành phố Dĩ An và Thuận An

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn về việc áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất (giai đoạn 2020 – 2024) trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên 2 địa bàn thị xã Dĩ An và Thuận An theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh sau khi 2 khu vực này lên thành phố.

Tiếp tục áp dụng Bảng giá accs loại đất giai đoạn 2020 – 2024 và giữ nguyên cách áp giá đất đối với 04 xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên, sau khi 4 xã này lên Phường.

Đính chính một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên bị trùng lặp trong Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024. Cụ thể, các tuyến đường loại 3 gồm: đường Khu phố 3, Huỳnh Thị Chấu, Đoàn Thị Liên, Trương Thị Nở và Đường phố. Đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ) không thay đổi.

Đính chính tuyến đường loại 4 là Lê Thị Cộng, đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ) không thay đổi. Đồng thời bãi bỏ một số tuyến đường loại 4.

UBND tỉnh cũng ban hành Công văn về việc áp dụng và đính chính Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn 02 thành phố và 04 phường được thành lập theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.​

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 đối với các tuyến đường thuộc địa bàn 2 thị xã Dĩ An, Thuận An và 04 xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp (thuộc TX Tân Uyên) tiếp tục được áp dụng sau khi 2 thị xã lên 2 thành phố và 4 xã lên 4 quận.

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể giá đất áp dụng đối với các tuyến đường tại địa bàn thị xã Thuận An và Dĩ An và các tuyến đường trên địa bàn 04 xã: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên).

Hệ số K năm 2020 được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể Hệ số K áp dụng đối với các tuyến đường tại địa bàn thị xã Thuận An và Dĩ An và các tuyến đường trên địa bàn 04 xã: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên).

Tuy nhiên, ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Thuận An và Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và 04 phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Thông tin chi tiết truy cập https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2020/05/397-ap-dung-quy-dinh-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-thanh-pho-thuan-an-di-an-va-04-phuong-vinh-tan-hoi-nghia-phu-chanh-tan-vinh-hie

Văn bản áp dụng giá đất: https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Van-ban-Chi-dao-Dieu-hanh-chi-tiet.aspx?ItemID=3954

Văn bản áp dụng hệ số K: https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Van-ban-Chi-dao-Dieu-hanh-chi-tiet.aspx?ItemID=3955

5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts