Ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 5-8-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND.

Quy định này quy định về phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy đổi tính từ tim đường trở ra mỗi bên được hiểu là: Để thuận tiện cho việc quản lý phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý cấp phép xây dựng, thống nhất quy đổi việc xác định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thay vì tính từ chân mái đường đắp hoặc đỉnh mái đường đào, hoặc từ mép ngoài rãnh dọc hoặc rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên, được quy đổi tính từ tim đường trở ra hai bên, mỗi bên một khoảng cách bằng một phần hai bề rộng nền đường + bề rộng mương dọc + bề rộng phần bảo vệ, bảo trì + bề rộng hành lang an toàn đối với tuyến đường đó (theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

So với Quyết định số 272/2006/ QĐ-UBND ngày 25-12-2006 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm các nội dung: Phạm vi đất dành cho đường bộ; Giới hạn hành lang an toàn đối với đường bộ; Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh; Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường huyện, đường xã; Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống; Giới hạn hành lang an toàn đối với hầm đường bộ; Giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao; Giới hạn hành lang an toàn đối với kè bảo vệ đường bộ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-8-2019.

SỞ TƯ PHÁP/Báo Bình Dương

Đánh giá bài viết

Related Posts