Emma Brown
Share post:

Vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND để sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Với quyết định sửa đổi này, các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng lại không đảm bảo được diện tích tối thiểu theo quy định thì tỉnh sẽ giao UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa.

Theo quy định mới, chỉ xem xét và giải quyết tách thửa 01 lần cho hộ gia đình/cá nhân.

Các trường hợp cá biệt được xem xét bao gồm:

 • Tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở.
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư.
 • Tách thửa đất để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh khó khăn.
 • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

Hội đồng tư vấn do UBND huyện lập ra sẽ xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp nêu trên với điều kiện như sau:

1, Đối với đất ở:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36 m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới dưới 20m.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45 m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.

Trong trường hợp này sẽ giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

2, Đối với đất tái định cư:

 • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.
 • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
 • Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

3, Đối với đất nông nghiệp:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2.
 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với trường hợp này sẽ giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2019.

Theo Cafeland

Đánh giá: