Bình Dương chuẩn bị thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 và Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30-7-2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3838/UBND-KTN ngày 17-8-2018 về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 tỉnh Bình Dương và đã trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Theo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018, diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 269.464 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp là 206.349 ha, chiếm 77% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh; nhóm đất phi nông nghiệp là 63.115 ha, chiếm 23% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh; nhóm đất chưa sử dụng, hiện trên địa bàn tỉnh không còn.

Theo đánh giá, nhìn chung kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 đã được thực hiện bảo đảm các nội dung, phương pháp, được kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm thời gian hoàn thành theo quy định.

Về công tác kiểm kê đất đai năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 1-8-2019 (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31-12-2019), hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16-1-2020; UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 1-3-2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16-4-2020.

Về trình tự nội dung kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, cần thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 14-12-2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Thông tư số 28/2014/ TT-BTNMT ngày 2-6-2014). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các công việc như: Chuẩn bị nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019; rà soát, hoàn thiện đường địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; xây dựng phương án thực hiện và dự toán kinh phí cho kiểm kê đất đai…

Chi Cục Quản Lý Đất Đai Tỉnh Bình Dương

Đánh giá bài viết

Related Posts